Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals per a la contractació de serveis (d’ara endavant, les “Condicions”) a través del lloc web ibizatechforum.com/, propietat d’IBIZA SUMMIT SL sota la marca comercial IBIZA TECH FORUM, d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren igualment a l’Avís Legal d’aquest Lloc Web.

Les presents Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i conservar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que seran aplicables les que estiguin vigents en el moment de fer les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat llevat dels casos expressament indicats en els Codis Civil i Comercial i en aquesta o altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document implica que l’USUARI: Ha llegit i comprès allò exposat anteriorment.

És una persona amb capacitat suficient per contractar. Assumeix totes les obligacions establertes aquí.

Les presents condicions tindran validesa indefinida i seran aplicables a totes les comandes realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que és responsable i coneix la legislació vigent i es reserva el dret a modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i les condicions implantats amb anterioritat a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI, EIVISSA SUMMIT SL, amb domicili social al Carrer Madrid, 6, TIN B44644268 i telèfon d’atenció al client/USUARI 971 20 24 78.

I d’altra banda, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, que és plenament responsable de l’ús i la salvaguarda dels mateixos i de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual mercantil entre el PRESTADOR i l’USUARI, que neix quan l’USUARI accepta marcant la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual mercantil consisteix en la prestació d’un servei concret a canvi d’un preu determinat que s’exposa públicament al lloc web.

Rectificació de dades

Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades al lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà comunicar-ho a info@ibizatechforum.com per tal que IBIZA SUMMIT SL procedeixi a la seva correcció al més aviat possible.

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les vostres dades accedint al vostre compte d’usuari.

Procediment de contractació

L’USUARI, per accedir als serveis oferts pel PRESTADOR, haurà de ser major i registrar-se al lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de facilitar lliurement i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) de protecció de dades de caràcter personal tal com es detalla a l’Avís Legal i Política de Privadesa que es troba en aquest lloc web.

L’USUARI selecciona un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la seva pèrdua o robatori o el possible accés per un tercer no autoritzat. manera que el PRESTADOR pugui procedir al bloqueig immediat dels mateixos.

Un cop creat el compte d’usuari, us informem que, de conformitat amb el que estableix l’article 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), durant el procediment de contractació se seguiran els passos següents:

 1. Contractació general
 2. Activació dels serveis
 3. Dret de desistiment
 4. Reclamacions en línia i resolució de conflictes
 5. Força major
 6. Competència
 7. Informació general de l’oferta
 8. Preu i periode de validesa de l’oferta
 9. Despeses d’enviament
 10. Formes de pagament, despeses i descomptes
 11. Cistella del procés de compra (simulació de pressupost)
 12. Suspensió o rescissió del contracte
 13. Garanties i reemborsament
 14. Legislació i jurisdicció aplicables
 1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’estipulació escrita en contra, la realització d’una comanda al PRESTADOR implicarà l’acceptació per part de l’USUARI de les presents condicions legals. Cap estipulació realitzada per l’USUARI no podrà diferir de les realitzades pel PRESTADOR excepte acceptació expressa, prèvia i per escrit del PRESTADOR.

 1. ACTIVACIÓ DELS SERVEIS

El PRESTADOR no activarà cap servei fins que no s’hagi verificat que s’ha realitzat el pagament.

Atès que la comanda no implica el lliurament físic de cap producte, sinó la descàrrega o activació d’un servei directament des del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre els passos que cal seguir per fer aquesta descàrrega o activació.

Incompliment del contracte a distància

En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del moment en què l’USUARI ho hagi abonat i serà descarregable o activable segons les condicions del PRESTADOR.

En cas que el contracte no impliqui el lliurament físic d’un producte, sinó una activació de descàrrega en un lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI del procediment que cal seguir per a la descàrrega del producte.

En cas de no poder executar el contracte per no estar disponible en termini el servei contractat, l’USUARI serà informat de la manca de disponibilitat i tindrà dret a desistir de la comanda ia la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR en la devolució de l’import total, l’USUARI podrà reclamar el pagament del doble de la quantitat deguda, sense perjudici del dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts més enllà d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat si la descàrrega o l’activació del servei no es fa pel fet que les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

El servei es considera prestat quan l’USUARI l’hagi descarregat o activat.

 1. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment: https://ibizatechforum.com/ /formulari-sol·licitud-desistiment.pdf

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats des de la data de recepció del producte o des de la subscripció del contracte de compravenda si es tractés d’una prestació de serveis, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà transcorreguts dotze mesos des de la data dexpiració del termini inicial de desistiment, dacord amb larticle 105 del RDL 1/2007.

El dret de desistiment no és aplicable als contractes referits i enumerats a l’article 103 del RDL 1/2007, i que aquí s’hi relacionen.

Qualsevol devolució haurà de ser comunicada al PRESTADOR, amb la sol·licitud d’un número de devolució a través del formulari habilitat a aquest efecte, o mitjançant correu electrònic a info@ibizatechforum.com, indicant el número de factura o número de comanda corresponent.

En cas que la devolució no es realitzi amb l’embalatge original de lliurament, el PRESTADOR podrà carregar el cost de … € a l’USUARI, informant-lo prèviament a través del mateix canal de comunicació utilitzat.

Un cop rebut el número de devolució, l’USUARI enviarà el producte, indicant aquest número a l’albarà de lliurament, corrent ell mateix amb les despeses d’enviament, al PRESTADOR a EBIZA SUMMIT SL, Carrer Madrid, 6.

 1. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE

Qualsevol reclamació que l’USUARI estimi oportuna haurà de ser atesa el més aviat possible, podent adreçar-se a les següents adreces de contacte:

Adreça postal: IBIZA SUMMIT SL, Carrer Madrid, 6 Telèfon: 971 20 24 78

Email: info@ibizatechforum.com

Resolució de litigis en línia (ODR)

De conformitat amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea posa a disposició una plataforma d’accés gratuït en línia per a la resolució de conflictes entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat d’acudir als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer anomenat Organisme de Resolució de Conflictes, que actua com a intermediari entre tots dos. Es tracta d’un òrgan neutral que consultarà ambdues parts per arribar a un acord, podent en última instància suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. FORÇA MAJOR

Les parts no seran responsables dels incompliments deguts a causa més gran. El compliment de l’obligació s’ha de demorar fins que finalitzi el cas de força major.

COVID-19: Si a causa de restriccions de mobilitat o qualsevol altra raó relacionada amb les normes consolidades al codi COVID-19, l’USUARI no pot rebre el servei, la quota d’inscripció serà reemborsada en la seva totalitat o tindrà la possibilitat d’utilitzar la seva reserva fins o una nova data proposada pel PRESTADOR.

 1. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions pactats en la compra.

Si alguna de les condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de les restants condicions no es veuran afectades ni modificades de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, entès i acceptat aquestes Condicions en la seva totalitat.

 1. INFORMACIÓ GENERAL DE L’OFERTA

Totes les vendes realitzades pel PRESTADOR estan subjectes a les presents Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’EIVISSA SUMMIT SL o aquí estipulat, excepte pacte exprés per escrit i signat pel PRESTADOR, cas en què prevaldran aquests pactes particulars.

Donats els continus avenços tècnics i millores del servei, el PRESTADOR es reserva el dret a modificar les seves especificacions respecte a la informació facilitada als seus anuncis, sempre que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions també són aplicables en el cas que, per qualsevol motiu, es vegi afectada la possibilitat de prestar els serveis oferts.

 1. PREU I PERÍODE DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus indicats per a cada servei inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) o qualsevol altre impost aplicable. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, comunicació, manipulació, embalatge, assegurança o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al servei contractat.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats a la pàgina web i es mostraran a EUROS. L’USUARI accepta que la valoració econòmica d’alguns serveis pot variar en temps real.

Abans de fer una compra, es poden consultar on-line tots els detalls del pressupost: serveis, quantitat, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i l’import total de la compra. Els preus poden variar diàriament mentre no s’hagi fet la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran independentment de la disponibilitat del servei.

Qualsevol pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’enviament d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi indicat en fer la comanda. Aquesta factura s’enviarà en format paper juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’USUARI, sempre que aquest hagi donat el seu consentiment exprés, informant-lo que podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment comunicant-ho al PRESTADOR per qualsevol dels mitjans posats a la vostra disposició.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’enviament d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi indicat en fer la comanda. Aquesta factura es lliurarà en format paper en el moment de la prestació del servei. La factura es podrà descarregar en format PDF accedint al panell de gestió web amb el compte d’usuari. En cas que l’usuari vulgui rebre-la per correu electrònic, ho haurà de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posi a la seva disposició, informant-lo que podrà revocar aquesta decisió en qualsevol moment.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client del PRESTADOR al telèfon 971 20 24 78 oa l’adreça electrònica info@ibizatechforum.com.

 1. DESPESES D’ENVIAMENT

No hi ha despeses d’enviament.

 1. FORMES DE PAGAMENT, DESPESES I DESCOMPTES

El PRESTADOR és responsable de les transaccions econòmiques i accepta les següents formes de pagament per a les comandes: Targeta de crèdit

Pay Pal

L’USUARI podrà fer servir un cupó de descompte previ a la realització de la compra si l’ha rebut del PRESTADOR.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara SSL, introducció de dades en una pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació de control d’accés.

El PROVEÏDOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o es consideri il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la seva bona voluntat o influir-hi negativament.

Les activitats següents estan prohibides pels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta.

 1. PROCÉS DE COMPRA Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. A la cistella només es poden veure els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i el cost total. Un cop guardada la cistella, es calcularan els impostos, taxes i descomptes en funció de les dades introduïdes.

Les paneres no tenen cap enllaç administratiu, és només una secció on es pot simular una comanda sense cap compromís per cap de les parts.

Seguiu els passos següents per fer correctament una comanda des de la cistella:

 1. – Confirmar facturació
 2. – Comproveu el mètode de prestació del servei (descàrrega, ..).
 3. – Seleccioneu la forma de pagament
 4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu electrònic de l’USUARI confirmant que la comanda ha estat realitzada.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un termini màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data aproximada de descàrrega i/o activació.

 1. SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si algun d’aquests termes i condicions és considerat il·legal, nul o per qualsevol raó inaplicable, el terme en qüestió es considera separable i no afecta la validesa i l’aplicabilitat de la resta de termes i condicions.

EIVISSA TECH FORUM podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, en tot o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitació, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició aplicable de la llei, la llicència, el reglament, la directiva, el codi de pràctica o la política d’ús.

Quan EIVISSA TECH FORUM exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats en virtut d’aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui correspondre a EIVISSA TECH FORUM.

 1. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que disposa el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a què pot accedir punxant aquí

Si voleu personalitzar aquest apartat, heu de comprovar que la redacció s’ajusta al que regula el títol de GARANTIES I SERVEIS POST-VENDA del RD Legislatiu 1/2007.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola en allò que no hi estigui expressament establert. Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI, del lloc del compliment de l’obligació o del lloc on es trobin els seus béns si aquests fossin immobles.